-  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ    ...,
IMAGE
,Read More...

ผลงานวิชาการ

1) ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี 

2) การศึกษาสภาพการเลี้ยงควายและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบ้านบึง อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3) การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซี่รั่มต่อเชื้อบรูเซลล่าในฟูงแพะในจังหวัดชลบุรี ปี 2557            เอกสาร 1 , เอกสาร 2 , เอกสาร 3 , เอกสาร 4 , เอกสาร 5 , เอกสาร 6

ภาพกิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กิจกรรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ (GAP) ด้านปศุสัตว์

  นายนิพนธ์  เข็มกลัด  ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กิจกรรม เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ (GAP) ด้านปศุสัตว์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เมื่อวันอังคารที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

วันปิยมหาราช

   นายนิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่ 23  ตุลาคม  2558 (อ่านเพิ่มเติม)

การอบรมแผนตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๕๘

   นายนิพนธ์  เข็มกลัด  ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรมแผนตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (อ่านเพิ่มเติม)

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรชั้นดี

   นายนิพนธ์  เข็มกลัด  ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุม อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  กิจกรรม การพัฒนาปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน (AEC)ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ (อ่านเพิ่มเติม)

โครงการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

   นายนิพนธ์  เข็มกลัด  ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๖  มีนาคม  ๒๕๕๘ (อ่านเพิ่มเติม)