สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามนโยบายของกรมปศสุัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 10.00 น.