สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานทอง ให้บริการรักษาแพะของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี