รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ประจำเดือนมีนาคม งวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560
ประจำเดือนเมษายน งวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560
ประจำเดือนพฤษภาคม งวดที่ 1 ถึง 8 ประจำปี 2560
ประจำเดือนมิถุนายน งวดที่ 1 ถึง 8 ประจำปี 2560  
ประจำเดือนกรกฎาคม งวดที่ 1 ถึง 10 ประจำปี 2560
ระจำเดือนสิงหาคม งวดที่ 1 ถึง 11 ประจำปี 2560
ประจำเดือนกันยายน งวดที่ 1 ถึง 12 ประจำปี 2560
ประจำเดือนตุลาคม งวดที่ 1 ประจำปี 2561
ประจำเดือนพฤศจิกายน งวดที่ 1 ถึง 2 ประจำปี 2561
ประจำเดือนธันวาคม งวดที่ 1 ถึง 3 ประจำปี 2561