งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  

 

 

รายละเอียดปะกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย. 62

 

 

 งบทำลองประจำเดือนมกราคม 2562 

 

 

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

 

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

 

 

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562

 

 

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562

 

 

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562

 

 

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 

 

งบทดลองประจำเดือสิงหาคม 2562

 

 

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562