งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 63