แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา "การสื่อสารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน"

1. แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร IDP) รอบที่ 1/ 2563

2. หนังสือส่งรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์ม (IDP:A) รอบที่ 1/2563

3. หนังสือขออนุมัติจักฝึกอบรมโครงการ ตามแผนพัฒนาบุลากรรายบุคคล (IDP) ตามตัวชี้วัดวัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ 1/2563

4. หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

    -  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2563

5. โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา "การสื่อสารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน"

6. กระบวนการทำงาน

7. ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร

8. รายงานการประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

9. เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง "การสื่อสารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน"

    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร

    - เทคนิกการสื่อสารในองค์กร

    - แนวทางแก้ไขปัญหา

    - รายละเอียดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

    - การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ตอนที่ 1

    - สื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

10. หนังสือการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

11. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

12. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

13. รูปการอบรม

14. แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม "การสื่อสารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน"

15. แบบทดสอบก่อนและหลัง

      - ผลคะแนนโครงการจัดอบรมบุคลากรแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

16. แบบประเมินผลการอบรม

17. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัิติงาน

18. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

19. รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

20. การประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม

21. แผนการพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน

22. สรุปผลการติดตามหลังการอบรม ของบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

23. แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน รอบที่ 1/2563

24. แบบฟอร์ม Check list IDP รอบที่ 1/2563