แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2/2563

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2563

2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน รอบที่ 2/2563

3 แบบฟอร์ม Checklist IDP แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 2/2563

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

• หลักฐานการวางแผน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- หนังสือเชิญประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ กำหนดวางแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2563

- รายงานการประชุม

- ภาพประกอบการประชุม

• หลักฐานการดำเนินการ

- แผนผังกระบวนการดำเนินแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่2/2563

- ขออนุมัติโครงการ พัฒนาตนเอง e-Learning หลักสูตร M12 ภาวะผู้นำ , หลักสูตร M19 องค์การแห่งการเรียนรู้ , หลักสูตร M31 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

- หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์สำนักงาน

• หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

1 รายงานสรุปก่อนการศึกษา Pretest | หลังการศึกษา Posttest

2 ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมของหัวหน้ากลุ่ม ปศุสัตว์อำเภอ

3 ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมของข้าราชการ

4 ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมของพนักงานราชการ

• หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

1 หนังสือประเมินติดตามผลฯ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

2 สรุปรายงานผลการติดตาม/หลักเกณฑ์การคำนวณค่าคะแนน/แบบติดตามและความพึงพอใจ

3 สรุปแบบการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

4 ภาพการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน