แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี รอบที่ 1/2564

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

- แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุุคลากร (IDP) แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2564

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HDR ผลการพัฒนาบุคากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน รอบที่ 1/2564

- แบบฟอร์ม Checklist IDP แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 1/2564

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

หลักฐานการวางแผน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- หนังสือเชิญประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ กำหนดวางแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564

- รายงานการประชุม

- ขั้นตอนการเข้าระเรียน e-learning ในหลักสูตรการอบรม

- ภาพประกอบการประชุม

หลักฐานการดำเนินการ

- แผนผังกระบวนการดำเนินแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

- ขออนุมัติโครงการ พัฒนาตนเอง e-learning หลักสูตร E09 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

- หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

- การแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สำนักงานฯ

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

- รายงานสรุปก่อนการศึกษา Pretest / หลังการศึกษา posttest

- ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมของข้าราชการ และพนักงานราชการ

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

- หนังสือประเมินติดตามผลฯ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

- สรุปรายงานผลการติดตาม/หลักเกณฑ์การคำนวนค่าคะแนน/แบบติดตามและความพึงพอใจ

- สรุปแบบการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

- ภาพการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน