แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2/2564

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

- แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากร (IPP) แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รอบที่ 2/2564

- แบบฟอร์มเก้บข้อมูล HDR ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน รอบที่ 2/2564

- แบบฟอร์ม Checklist IDP แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 2/2564

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

หลักฐานการวางแผน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

- หนังสือเชิญประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ กำหนดวางแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564

- รายงานการประชุม

- ขั้นตอนการเข้าเรียน โครงการ : พัฒนาตนเอง OCSC Learning Space ของสำนักงาน ก.พ.ในหลักสูตรการอบรม หลักสูตรการพัฒนาความคิด

- ภาพประกอบการประชุม

หลักฐานการดำเนินการ

- แผนผังกระบวนการดำเนินแผนพัมนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

- ขออนุมัติโครงการ พัฒนาตนเอง โครงการ : พัฒนาตนเอง OCSC learning Space ของสำนักงาน ก.พ. ในหลักสูตรการอบรม หลักสูตรการพัฒนาความคิด

- หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สำนักงานฯ

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

- รายงานสรุปก่อนการศึกษา Pretest/ หลังการศึกษา Posttest

- ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมของข้าราชการ และพนักงานราชการ

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

- หนังสือประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

- หนังสือสรุปรายงานการติดตามผลฯ หลักฐานการคำนวนค่าคะแนน/ แบบติดตามและความพึงพอใจ

- สรุปรายงานผลการติดตามการอบรมและความพึงพอใจการฝึกอบรม

- ภาพการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์การปฏิบัติงาน