ประกาศจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในสุกรและหมูป่า
--------------------------------------------------------
สืบเนื่องมาจากปัจจุบัน จังหวัดชลบุรีและประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) รวมถึงการควบคุมมิให้เชื้อโรคแพร่ระบาดเข้ามาในจังหวัดชลบุรี ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จังหวัดชลบุรี จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1. ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรี เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิด PRRS ในสุกรและหมูป่า รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอ ข้อ 2. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขต เฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มี การเคลื่อนย้ายตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ 27 วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี