1. หนังสือขอส่งแผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

2. หนังสือขออนุมัติจัดฝึกอบรมโครงการ ตามแผนพัฒนาบุคลากรราบบุคคล (IDP) ตามตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ 2/2562

    โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

3. คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

4. กระบวนการดำเนินแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

5. รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2562

6. หนังสือเชิญประชุม

7. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 2

8. แบบประเมิน "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" (Per-test)

9. เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

    - การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

    - การละเมิด

    - ความรับผิดชอบการละเมิดในการจัดซื้อจัดจ้าง

    - เนื้อหารายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง

    - แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

    - พรบ.การจัดซื้อจััดจ้าง

10. แบบประเมิน "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" (Post-test)

11. แบบประเมิน "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" (แบบเฉลย)

12. สรุปผลคะแนนจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

13. แบบประเมินผลการฝึกอบรม

14. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

15. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

17. สรุปผลการติดตามหลังการอบรม ของบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

18. แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์มIDP : A)

19. แบบตรวจสอบรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์มIDP : B)